Veiligheidseisen motorcrosscircuits aangescherpt per 1 januari 2016


Dit artikel is geplaatst op: 3 september 2015

Veiligheid_Vollezele (web)MON en de KNMV zien zich genoodzaakt de veiligheidseisen voor motorcrosscircuits per 1 januari 2016 aan te scherpen, mede doordat onderwerpen als verzekeringen, veiligheid en vergunningen na het monstertruckdrama in Haaksbergen een prominente plek hebben veroverd binnen de motorsport.

Onder meer dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers is er al veel bereikt. Binnen de motorcross zijn er bijvoorbeeld grote slagen gemaakt op medisch vlak. De hulpverlening is sterk geprofessionaliseerd, terwijl de licentieprijzen slechts minimaal zijn verhoogd.

Helaas kunnen we nog niet achterover leunen! Na diverse claims als gevolg van ongevallen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, zijn de motorsportbonden door hun verzekeraars gewaarschuwd: de risico’s van motorsport moeten worden teruggedrongen. Zowel de verzekeraar van MON als die van de KNMV eist dat het publiek beter beschermd wordt, om te voorkomen dat toeschouwers gewond raken door crashende motoren. Volgens de rechtspraak mogen toeschouwers er immers vanuit gaan dat ze veilig naar motorsportwedstrijden (en trainingen) kunnen kijken. Het waarborgen van de veiligheid van toeschouwers wordt als een taak van de clubs gezien, voor zover dit in hun vermogen ligt. Als de motorsportbonden en –clubs geen actie ondernemen, zijn de risico’s voor de verzekeraars onaanvaardbaar hoog en zal de premie veel duurder uitpakken, om de te verwachten claims te kunnen betalen. Om je een idee te geven: de verzekeraars hebben het over een verviervoudiging van de huidige premie.

Tijdens de ALV van april dit jaar heb je kunnen horen dat MON en de KNMV over dit onderwerp met elkaar in gesprek zijn gegaan. Onder meer om te voorkomen dat beide bonden door verzekeraars tegen elkaar worden uitgespeeld, trekken MON en de KNMV op dit gebied nu samen op in een poging de toekomst van de motorsport veilig te stellen. Het vastellen en controleren van de nieuwe veiligheidseisen is dan ook een gemeenschappelijke taak geworden, die elke bond op gelijke wijze zal gaan uitvoeren.

Als reactie op de penibele situatie waarin de motorsport verkeert, heeft MON een aantal vrijwilligers gevraagd de koppen bijeen te steken. De oprichting van de commissie Circuit & Veiligheid is daar een gevolg van. Jos Albers is voorzitter van deze nieuwe commissie, die uit twee delen bestaat: de werkgroep Veiligheid en de werkgroep Circuit. De samenstelling van de werkgroepen is grotendeels gelijk aan die van de gelijknamige commissies, die met de oprichting van de nieuwe commissie Circuit & Veiligheid zijn komen te vervallen. Na uitvoerig overleg met de commissieleden en het bestuur van MON en de KNMV, zullen op het gebied van veiligheid de volgende wijzigingen worden doorgevoerd, met ingang van 1 januari 2016:

Circuitinrichting

Een circuit zal per 1 januari 2016 alleen nog door MON en de KNMV worden goedgekeurd voor trainingen, clubevenementen en nationale wedstrijden als deze aan onderstaande eisen voldoet:

1. Toeschouwers dienen beschermd te worden door een afzetting die zodanig is ingericht dat het redelijkerwijs niet mogelijk is dat een rijder en/of motor door die afzetting in het publiek terechtkomt.
2. Tussen de rijbaan en deze buitenafzetting dient een zogenaamde vrije zone van minimaal 1 meter aanwezig te zijn.
3. Tussen deze vrije zone en de rijbaan dient zich een binnenafzetting te bevinden. Dit is niet verplicht op locaties waarbij de rijbaan verdiept (minimaal 50 cm) is aangelegd.
4. In de vrije zone mogen zich geen obstakels bevinden.
5. Daar waar het niet mogelijk is om een deugdelijke buitenafzetting te realiseren, mogen zich geen toeschouwers bevinden.
6. Vlaggenposten dienen buiten de vrije zone te staan, dus gelijk aan de buitenafzetting, en mogen geen onderdelen bevatten die binnen de vrije zone uitsteken.
7. Vlaggenposten moeten met strobalen of gelijkwaardig beschermend materiaal zijn afgedekt.
8. Op locaties waar geen publiek is toegestaan geldt dat ook voor andere obstakels die zich net naast de vrije zone bevinden (binnen 1 meter).

Officials

Veiligheid vlagger (web)Baanofficials (vlaggers) EHBO’ers en MON-officials hebben recht op een veilige werkomgeving. Ook als het om vrijwilligers gaat, is de ARBO-wet van toepassing. Met name de locaties waar de baanofficials hun werk doen (vlagposten) moeten vanaf 2016 veilig en beschermd zijn. Een klapstoel langs de baan is dat dus niet. Binnenkort volgt hierover meer informatie. Ook EHBO’ers moeten over een veilige werkplek kunnen beschikken. Dat leidt ertoe dat een wedstrijd eerder zal worden afgevlagd, als er een rijder ernstig gewond is. Ook als hij langs de baan ligt.

Indien officials, EHBO’ers en/of andere medewerkers geen dringende taak op de baan te verrichten hebben, dienen ze zich achter de dubbele afzetting te bevinden – net als fotografen, ouders, helpers en fans.

Het is belangrijk om te weten dat de organiserende club verantwoordelijk is voor het naleven van hetgeen hierboven beschreven staat. Op plaatsen waar zich vanwege het ontbreken van een deugdelijke buitenafzetting geen publiek mag bevinden, moet daarom continu gecontroleerd worden of iedereen zich aan het toegangsverbod houdt. Wanneer personen weigeren uit de verboden zones weg te gaan, dient de controleur of toezichthouder dit te melden bij de wedstrijdleiding. Die zal de wedstrijd vervolgens stil leggen, tot aan alle richtlijnen is voldaan en de situatie weer veilig is. Een afgebroken manche wordt niet hervat.

Pijnlijke maatregelen

Deze maatregelen zullen een flinke impact hebben op het aantal benodigde clubofficials en het karakter van hun taken. Om aan de nieuwe regels te voldoen, heeft elke club doortastende medewerkers nodig met een groot verantwoordelijksgevoel, die zich niet makkelijk laten intimideren. MON is zich ervan bewust dat het handhaven van de nieuwe regels veel weerstand en problemen zal opleveren. Helaas is het zo, dat de organiserende club aansprakelijk is voor alle (gevolg)schade, als een persoon die zich niet op een bepaalde plek had mogen bevinden daar letsel oploopt. Om ongelukken en daaruit voortvloeiende claims te voorkomen is het dus van groots belang dat verenigingen de inzet van controleurs niet verwaarlozen.

MON betreurt het dat zij nu wordt gedwongen nog meer te vragen van vrijwilligers, die op geen enkele wijze de hand hebben gehad in het ontstaan van de huidige situatie. Die is het gevolg van nieuwe inzichten binnen de verzekeringswereld, de opmars van een claimcultuur en het povere eigen verantwoordelijkheidsgevoel van sommige rijders en toeschouwers. Helaas is het verscherpen van de veiligheidseisen de enige oplossing die MON ziet om de motorsport op lange termijn toegankelijk en betaalbaar te houden.


Deel dit Artikel met je netwerk